As prácticas en empresas facilitan a preparación para o exercicio profesional do estudantado e promoven o desenvolvemento profesional e o acceso ao mercado laboral.

A Facultade de Belas Artes conta con convenios con empresas do sector, que colaboran coa formación do noso estudantado do Grao en Belas Artes.

En termos xerais, as prácticas externas poden adoptar dúas modalidades:

  • Prácticas externas curriculares, que se configuran como actividades académicas integradas como materias dun plan de estudos con carácter obrigatorio ou optativo
  • Prácticas externas extracurriculares, que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plano de estudos

No Grao en Belas Artes as prácticas externas son de carácter extracurricular.

Coordinación das prácticas

Manuel Dimas Salamanca Mota
+34 986 801 852
msalamanca@uvigo.es