Renovación da acreditación do Título de Grao en Belas Artes 2020/2021

  • DATA DA VISITA: 26 de febreiro de 2021
  • CENTRO: Facultade de Belas Artes (Pontevedra)
  • UNIVERSIDADE: Universidade de Vigo
  • TÍTULO: Graduado ou graduada en Belas Artes

Audiencia pública

A ACSUG facilita un correo electrónico (audiencia.publica@acsug.es) para que as personas interesadas poidan dirixirse á Comisión de Avaliación a través do mesmo, as personas relacionadas co título, e que non fosen convocadas ás audiencias, poderán enviar os seus comentarios. Establecerase un período de cinco días tras a visita para recibir devanditos comentarios.

En ningún caso terase en conta un comentario enviado por este medio se o remitente non está debidamente identificado: nome completo, perfil (estudante, egresado, PDI, PAS, etc.) e titulación sobre a que quere expor o comentario.

Programa completo da visita