Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

16/02/2019
Convocatoria SICUE 2019/2020


Requisitos a cumplir a 30 de setembro de 2018:
-Ter formalizada a matrícula dun mínimo de 30 créditos ECTS no curso 2018/2019
-Ter superados un mínimo de 45 créditos ECTS 
- Non ter arquivada a matrícula ou suspendidos os dereitos como estudante da
universidade.
- No caso do estudantado procedente de traslado, ter superado os 45 créditos
na universidade á que se trasladaron, na cal solicitan a mobilidade.

Condicións de intercambio. A estadía na universidade de destino terá unha duración mínima de medio curso académico e máxima de un curso completo debendo cumprirse, en cada caso, os seguintes requisitos:
- Estadías de curso completo: mínimo 45 créditos ECTS
- Estadías de medio curso: mínimo 24 créditos

Ata o 13 de marzo

Toda a información e documentos na web da UVigo, aquí

Intercambios ofertados pola Facultade de Belas Artes aquí (apartado de Estudantes-Programas de mobilidade-Sicue)
volver