Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Información xeral
Normativas


Normativa Xeral de Universidades

  Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.
  Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia.
  Real Decreto 1892/2008 do 14 de decembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de adminisón ás universidades públicas españolas.
  Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias.
  Real Decreto 96/2014, do 14 de febreiro, polo que se modifican os Reais Decretos 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación superior (MECES) e 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
  Real Decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario.
  Real Decreto 592/2014, do 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas dos estudantes universitarios.
  Real Decreto 1044/2003, do 1 de agosto. Suplemento europeo ao título. 
  Normativa de accesibilidade universal e deseño para todos.
  Normativa de seguridade, saúde e medio ambiente.Normativa da Universidade de Vigo

  Normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de Grao e Máster universitarios da Universidade de Vigo.
  Aplicación da Normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de Grao e de Máster universitarios da Universidade de Vigo para o curso académico 2014/2015.
  Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES.
  Regulamento para a realización do Traballo de Fin de Grao.
  Regulamento de recoñecemento de créditos por actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e cooperación.
  Estatutos da Universidade de Vigo.
  Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da Universidade de Vigo.
  Regulamento de estudantes. 
  Regulamento de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
  Regulamento da Biblioteca Universitaria.Normativa do centroNormativa interna de Seguimento da Docencia


Normativas internas de TFG e TFM

  Normativa Traballo de Fin de Grao.
  Normativa Traballo Fin de Máster en Arte contemporáneo. Creación e investigación.
  Normativa Traballo Fin de Máster en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual.