Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Traballo fin de mestrado


TFM

O Traballo Fin de Mestrado é unha materia de carácter obrigatorio tutelada por un profesor, cuxo obxectivo é mostrar a competencia creativa e investigadora do discente.

O devandito traballo consistirá na realización de obra artística (ou outro traballo de carácter creativo) ou nun traballo de investigación escrito, dependendo dos intereses particulares do alumno. En todo caso a obra proposta ha de ir acompañada dunha memoria escrita na que se expliciten os obxectivos do alumno. Na súa investigación o alumno deberá demostrar que é capaz de aplicar os coñecementos teórico/prácticos adquiridos ao longo da súa formación, poñendo en práctica a súa capacidade para buscar información, analizala, organizala e presentala axeitadamente.

Na presentación do TFM o alumno deberá igualmente demostrar que sabe utilizar a terminoloxía e as metodoloxías específicas, empregar procedementos de presentación axeitados aos requisitos académicos, e propoñer xuízos críticos fundamentados e aplicados ao seu obxecto de estudo.


Normativas do TFM

  Liñas de investigación
  Guía para a elaboración da memoria final do traballo de fin de mestrado
  Normativa para a elaboración, defensa, avaliación e cualificación do TFM

  Calendario de tramitación, elaboración e defensa pública do TFM 2017/2018

  Solicitude de Dirección do TFM

  Compromiso de Dirección do TFM

  Informe final de avaliación do TFM


Curso académico 2019/2020


Curso académico 2018/2019

  Tribunais, calendario e titores TFM Arte Xuño e Xullo


Curso académico 2017/2018

 Tribunais, calendario e espazos de presentación do TFM convocatoria xullo 2017/2018

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xuño 2017/2018


Curso académico 2016/2017

  Calendario TFM 2016-2017

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xuño 2016/2017

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xullo 2016/2017


Curso académico 2015/2016

  Calendario TFM 2015-2016

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xuño 2015/2016

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xullo 2015/2016
Iso segue o seu curso 2017

  Ver catálogo

Iso segue o seu curso 2016

  Ver catálogo

Iso segue o seu curso 2015

  Ver catálogo

Iso segue o seu curso 2014

  Ver fotos da exposición

Iso segue o seu curso 2013

  Ver catálogo
  Ver fotos da exposición
  Ver vídeo da exposición

Iso segue o seu curso 2012

  Ver catálogo
  Ver fotos da exposición