Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Traballo fin de mestrado


TFM

O Traballo Fin de Mestrado é unha materia de carácter obrigatorio tutelada por un profesor, cuxo obxectivo é mostrar a competencia creativa e investigadora do discente.

O devandito traballo consistirá na realización de obra artística (ou outro traballo de carácter creativo) ou nun traballo de investigación escrito, dependendo dos intereses particulares do alumno. En todo caso a obra proposta ha de ir acompañada dunha memoria escrita na que se expliciten os obxectivos do alumno. Na súa investigación o alumno deberá demostrar que é capaz de aplicar os coñecementos teórico/prácticos adquiridos ao longo da súa formación, poñendo en práctica a súa capacidade para buscar información, analizala, organizala e presentala axeitadamente.

Na presentación do TFM o alumno deberá igualmente demostrar que sabe utilizar a terminoloxía e as metodoloxías específicas, empregar procedementos de presentación axeitados aos requisitos académicos, e propoñer xuízos críticos fundamentados e aplicados ao seu obxecto de estudo.Normativas do TFM

  Liñas de investigación
  Guía para a elaboración da memoria final do traballo de fin de mestrado
  Normativa para a elaboración, defensa, avaliación e cualificación do TFM

  Calendario de tramitación, elaboración e defensa pública do TFM 2017/2018

  Solicitude de Dirección do TFM

  Compromiso de Dirección do TFM

  Informe final de avaliación do TFM


Curso académico 2017/2018

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xuño 2017/2018

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xullo 2017/2018


Curso académico 2016/2017

  Calendario TFM 2016-2017

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xuño 2016/2017

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xullo 2016/2017


Curso académico 2015/2016

  Calendario TFM 2015-2016

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xuño 2015/2016

  Tribunais, calendario e espazos de presentacións do TFM convocatoria xullo 2015/2016
Iso segue seu curso 2016

  Ver catálogo

Iso segue seu curso 2015

  Ver catálogo

Iso segue seu curso 2014

  Ver fotos da exposición

Iso segue seu curso 2013

  Ver catálogo
  Ver fotos da exposición
  Ver vídeo da exposición

Iso segue seu curso 2012

  Ver catálogo
  Ver fotos da exposición