Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Grao en Belas Artes
Información básica


Grao en Belas Artes

Trátase dunha carreira encadrada na rama de Artes e Humanidades. O seu obxectivo é a formación, a través da creación artística e a súa análise, de profesionais capaces de identificar, entender e desenvolver os problemas e os procesos da arte, favorecendo a reflexión e a integración da creación artística no contexto sociocultural contemporáneo. A formación que ofrece está baseada na concepción da arte como unha forma de coñecemento, integrando a práctica e a teoría nun saber facer capaz de transmitir experiencias e contidos que inciden na produción de novos coñecementos.Obxectivos e competencias da titulación

Os estudos de grao teñen un volume total de 240 créditos distribuídos en 4 cursos de 60 créditos, cada curso á súa vez divídese en dous cuadrimestres. Os contidos da titulación organízanse en tres *módulos: 1- Procesos artísticos, 2- Disciplinas artísticas e 3 - Contextos e fontes auxiliares.

Os estudos rematan coa elaboración dun Traballo de Fin de Grao (TFG) que abarca 18 créditos do último cuadrimestre dos estudos.

O título de grao universitario capacita para acceder a estudos de máster universitario.

Os estudos de Grao en Belas Artes teñen como obxectivos xerais:
 • Preparar para unha práctica artística profesional que permita tanto asumir un compromiso coa realidade contemporánea como recibir o pleno recoñecemento social das súas competencias.
 • Dotar aos dous instrumentos necesarios para a integración dos coñecementos en procesos de creación autónoma e/ou de experimentación interdisciplinar, de forma que se poidan desenvolver a práctica artística en todo tipo de formatos e espazos culturais.
 • Capacitar para poder continuar cuns estudos de posgrao nacionais ou europeos.
Para a consecución destes obxectivos, os estudos proporcionan competencias específicas que se mostran neste resumo:
Coñecementos e aptitudes
 • Comprensión crítica e coñecemento da historia, a teoría e o discurso actual da arte, e do pensamento actual dos artistas a través das súas obras e textos.
 • Comprensión crítica da evolución dos valores da arte desde perspectivas estéticas, históricas, materiais, económicas e conceptuais.
 • Comprensión crítica da responsabilidade de desenvolver o propio campo artístico, entendendo a capacidade de incidencia social e cultural da arte.
 • Coñecemento do vocabulario, códigos, e dos conceptos inherentes ao ámbito artístico en xeral e á creación artística en particular. Capacidade e habilidade para expoñer oralmente e por escrito problemas artísticos complexos e proxectos.
 • Coñecemento do contexto cultural institucional e o seu funcionamento (rede museística, exposicións, bienais, etc.), e dos aspectos profesionais da arte referidos á súa produción, canles de exhibición e difusión e á súa xestión.
 • Coñecemento dos materiais e dos seus procesos derivados de creación e produción artísticos.
 • Coñecemento de métodos de produción e técnicas artísticas. Habilidades para a súa aplicación á creación artística. Capacidade de aplicar profesionalmente tecnoloxías específicas na produción de obras de arte
 • Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese. Coñecemento dos instrumentos e métodos de experimentación en arte.
Capacidade e habilidades
 • Capacidade para identificar e entender os problemas da arte e interpretalos creativa e imaxinativamente.
 • Capacidades para xerar, comprender, xestionar e valorar criticamente a produción artística en xeral e a persoal en particular en diferentes contextos.
 • Habilidades interpersoais, conciencia das capacidades e dos recursos propios para o desenvolvemento do traballo artístico, mesmo autónomo que integrado en equipos disciplinares e multidisciplinares
 • Capacidade de curiosidade e de sorpresa máis aló da percepción práctica. Capacidade heurística e de especulación para a realización de novos proxectos e estratexias de acción artísticos.
 • Capacidade de iniciativa propia e de automotivación
 • Habilidade para establecer e xestionar sistemas de produción artística innovadores.
 • Capacidade de determinar sistemas de presentación e de documentación adecuados para as calidades específicas dunha obra de arte.
 • Capacidade e habilidade para a realización, organización e xestión de proxectos artísticos innovadores.
Os obxectivos e as competencias asociados á titulación están desenvolvidos polo miúdo na súa Memoria de Verificación.Perfil de ingreso

O perfil de ingreso é o propio dun nivel de bacherelato. As características persoais e académicas daquelas persoas que se consideran máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Belas Artes son as seguintes:
 • Coñecementos básicos sobre a arte e a cultura nas súas diferentes manifestacións e contextos.
 • Inquedanza e curiosidade polas manifestacións da arte e a cultura contemporáneas.
 • Habilidades básicas e sensibilidade para o manexo de ferramentas e materiais.
 • Capacidade para a aceptación da diversidade cultural.
 • Sensibilidade para a apreciación da arte e a cultura tanto como manifestacións sociais coma individuais.
 • Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo de coñecemento.
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
 • Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.Acceso

As vías de acceso son as xerais establecidas para a Universidade, podendo cursar satisfactoriamente os estudos os titulados en calquera rama de bacherelato.Mercado de Traballo

As saídas profesionais abranguen os campos seguintes:
 • A creación artística (artista plástico en todas as técnicas e medios creativos).
 • Creativo no ámbito audiovisual e das novas tecnoloxías.
 • Creativo no ámbito da imaxe.
 • Experto cultural, asesoría e dirección artística.
 • Profesor (docencia e educación artística).
 • Outros profesionais especialistas artísticos.Descrición do título

Denominación do título
Graduado/a en Belas Artes pola Universidade de Vigo

Universidade solicitante
Universidade de Vigo

Centro responsable
Facultade de Belas Artes
Rúa Maestranza, 2
36002 Pontevedra
España
sdfba@uvigo.es
986 801 800

Responsable e coordinador da titulación

---

Descrición da titulación
Centro de adscrición: Facultade de Belas Artes
Rama de coñecemento: Arte e Humanidades
ID do título Verifica: 196/2008, Ministerio: 2500096
Tipo de ensinanza: Presencial
Réxime de estudo: Tempo completo / Tempo parcial
Nº de prazas anuais de novo ingreso: 130
Periodicidade da oferta: Anual
Nº mínimo de créditos de matrícula: 48 ECTS / ano a tempo completo - 24 ECTS / ano a tempo parcial
Linguas de impartición: Castelan e galego
Nº de créditos a cursar: 240 ECTS
Curso de implantación: 2008-2009

Autorización para a implantación do título
Data de autorización: 17 de xullo de 2008
Data de publicación no DOG: 30 de xullo de 2008

Inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT)
Data de autorización: 29 de agosto de 2008
Data de publicación no BOE: 26 de setembro de 2008

Memoria verificada positivamente (1/7/2008)
Data última acreditación: 10/04/2015

Órgano responsable do Sistema de Garantía de Calidade do título
Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Belas Artes

  Normativa de permanencia na Universidade de Vigo

  Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título