Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ SGIC
ProcedementosProcedementos  Estratéxicos

DE Dirección Estratéxica
DE-01 Planificación e desenvolvemento estratéxico
  DE-01 P1 Ind04 Planificación estratéxica_ga.pdf
DE-02 Seguimento e Medición
  DE-02 P1 Ind04 Seguimento e medición_ga.pdf
  DE-02 P1 Anexo 1_031114_Ficha indicador_ga.pdf
  DE-02 P1 Anexo 2_031114_Petición do indicador_ga.pdf
  DE-02 P1 Anexo 3_031114 Panel de Indicadores_ga.pdf
DE-03 Revisión do sistema pola Dirección
  DE-03 P1 Ind04 Revisión do sistema pola dirección_ga.pdf
  DE-03 P1 Anexo1_031114 Informe de revisión pola dirección_ga.pdf
MC Xestión da Calidade e Mellora Continua

MC-02 Xestión QSP
  MC-02 P1 Ind04 Xestión das QSP_ga.pdf
  MC-02 P1 Anexo 1_031114 Formulario electrónico de QSP_ga.pdf
  MC-02 P1 Anexo 2_031114 Formato de respostas ás QSP_ga.pdf
MC-05 Satisfacción das usuarios-as
  MC-05 P1 Ind04 Satisfacción das usuarias e usuarios_ga.pdf
  MC-05 P1 Anexo 1_031114 PAESU_ga.pdf
  MC-05 P1 Anexo 2_031114_Ficha técnica_ga.pdf


Procedementos Clave

Xestión Académica (AC)
AC-01 Planificación da oferta académica e acceso
  AC-0104 P1 Accesos e admisión
AC-02 Xestión do alumnado
  AC-0201 P1 Matrícula
AC-04 Xestión de títulos
  AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais
Docencia (DO)
DO-01 - Xestión de Programas Formativos
  DO-01-01  Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais
  DO-01-02  Seguimiento e Mellora das Titulacións
  DO-01-03  Suspensión e Extinción dunha Titulación
DO-02 - Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza
  DO-02-01  Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza
  DO-02-02  Promoción das Titulacións
  DO-02-03  Orientación ao Estudantado
  DO-02-04  Xestión das Prácticas Académicas Externas
  DO-02-05  Xestión de Mobilidade
  Guía para o Informe de Coordinación
  Guía do Plan de Promoción
  Guía para o PAT
DO-03 - Información Pública e Rendemento de Contas
  DO-03-01  Información Pública e Rendemento de Contas
PC11 - Xestión da Inserción Laboral
  IT03-PC11.pdf
  PC11.pdf
PC12 - Análise e Medición dos Resultados Académicos
  IT01-PC12.pdf
  IT02-PC12.pdf
  PC12.pdfProcedementos  Soporte (Xestión dos recursos)

Xestión de Compras e Avaliación de Proveedores

PA08-Xestión dos Servizos
  IT01-PA08.pdf
  PA08.pdf
Xestión Documental
  Control de Documentos
  Modelo de Fluxograma e Simboloxía
  Control de Rexistros
Xestión de Infraestruturas e Ambiente de Traballo
PA07-Xestión de Recursos Materiais
  IT01-PA07.pdf
  IT02-PA07.pdf
  PA07.pdf
Xestión de Persoal
PE 01 P1 Xestión do PAS (Índice 4)
  Xestión do PAS
PE 02 P1 Xestión de Persoal Docente e Investigador
  Xestión do Persoal Docente e Investigador
  Ficha de formación