Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
Plan de estudos


Descrición da planificación docente

O mestrado, de 120 créditos, impartirase durante dous anos consecutivos de dous semestres cada un. Componse de dous módulos: 1-Fundamentos e 2-Procesos disciplinares.  É necesario cursar 66 ECTS de carácter obrigatorio e 24 ECTS de carácter optativo. Ademais é necesario superar o Traballo Fin de Mestrado (12 ECTS) e as Prácticas en Empresa (18 ECTS), ambos de carácter obrigatorio.Primeiro curso

Proceso literario (60 horas)
  • Teoría 
1- Creación literaria (Formas, Estruturas e Xéneros).
2- Literatura infantil tradicional (Estruturas, Fórmulas e Motivos). 
3- Literatura infantil moderna (Posmodernidade, Intertextualidade, Recursos gráficos) 
    Creación de textos (Poéticos, Narrativos, Dramáticos). Adaptación do texto á linguaxe
    cinematográfica (Tipoloxías e Métodos).
  • Práctica 
1- A xogar coas palabras. 
2- Preparando frases e oracións. 
3- Para cociñar técnicas e xéneros. 
4- De sobremesa, un pouco de retórica).

Libro ilustrado (60 horas)
1- Primeir contacto có proxecto (autor-editor-ilustrador, idade do lector, os personaxes, cores,
    etc.).
2- Deseño dos protagonistas e escenarios (apuntes, fontes, estilo, definición personaxes, cor,
    paisaxe, imaxes definitiva, etc.). 
3- Storyboard (esbozos, idea global, escenas, paxinación, composición de páxina, deseño,
    trazado, produción, cuberta, gardas, etc.). 
4- Realización das ilustracións definitivas (Técnicas de ilustración, entorno do ilustrador).

Proceso plástico secuencial (60 horas)
1- Pensamento e narración visual (-Imaxe en secuencia e proceso creativo -Pensar e
    organizar unha secuencia -Gramática visual -Crear narracións visuais). 
2- Contar historias con imaxes (-Ilustración -Banda deseñada e novela gráfica -Cine
   -Animación). 
3- Ilustración: teoría e historia (Libro ilustrado e álbum ilustrado). 
4- Álbum ilustrado: formato, configuración interna e secuencialidade (-Elementos
    comunicativos da imaxe -Funcións da imaxe no álbum -Análise de álbums: clásicos e 
    contemporáneos). 
5- Tipografía (-Breve historia -Principios básicos e aplicacións). 
6- O deseño gráfico editorial no álbum ilustrado(-Texto -Ilustración -Edición). 
7- A arte final do álbum ilustrado (Trazado -Preimpresión -Impresión –Acabado).

Fundamentos do proxecto didáctico pedagóxico  (60 horas)
Evolución psicolóxica e maduración lectora.
Mediación e animación á  lectura.
Libro ilustrado no ensino formal.
Planeamentos didácticos e creación de recursos didácticos aplicables ao libro ilustrado.
Aplicación de distintas metodoloxías do libro ilustrado: proxectos, centro do interese, etc.
Libro ilustrado e novas formas de ocio.

Fundamentos da imaxe plástica (60 horas)
Debuxo, color e forma como instrumentos básicos da análises visual.
Representación en base ó debuxo: anatomía da  figura humana e dos obxectos.
Teoría e práctica do cor: funcións e calidades na composición pictórica.
Plasticidad e posibilidades expresivas dos materiais: funcións e simboloxía.
Creación de imaxes e modelado de obxectos.
Iluminación de maquetas e obxectos. Tratamentos fotográficos.

Fundamentos da imaxes dixital (60 horas)

Conceptos básicos da imaxes dixital (bytes).
Propiedades  dunha imaxes dixital (tamaño, profundidade do cor, formato. Color dixital).
Software de creación e tratamento de imaxes (imaxes fixas: Photoshop).
Uso de arquivos de vídeo en Photoshop.
Imaxes animadas: Flash.
Principios básicos de animación en 2D (Animación por fotograma clave).
Uso de máscaras na animación .
Ciclo de animación.
Ciclorama. 
Vectorización de debuxos e a sua animación. 
Introdución á rotoscopia para a creación de animación).
Iniciación en programas informáticos básicos de edición audiovisual (Final Cut, Premier). 
Imaxes animadas: Flash.
Técnica de rotoscopia e a sua aplicación a imaxes animadas.
Iniciación en programas informáticos básicos en edición audiovisual: Final Cut, Premier.

Proceso de animación audiovisual I (60 horas)
1- Historia da animación ( a animación antes do cine. O desenvolvemento do cine e comenzo
    da animación. Época de esplendor. Influencias da televisión e da animación xaponesa. A
    animación experimental). 
2- Fundamentos da animación (leis físicas e morfoloxía do movemento, tíming e técnicas
    básicas). 
3- Técnicas de animación tradicional (debuxo, area, siluetas, obxectos, monicreques, etc.). 
4- Storyboard: (fases e planeamento).
5- Posta a punto para unha gravación (Preparación da iluminación, personaxes, fondos, etc.).

Proceso de animación audiovisual II (120 horas)
Elementos Base do Montaxe. Uso e significado.
Articulación do espacio-tempo: raccords de movemento, de mirada e de tempo; elipsis.
Plástica do Montaxe.
Uso estrutural do sons.
Elementos para un Montaxe experimental.

Proceso de edición e posproducción audiovisual (60 horas)
Principio xerais de posproducción de vídeo e animación (Formatos de animación e de vídeo.
Compresores Conversión de arquivos de Flash a arquivos de vídeo dixital.
Introdución ó software de posproducción de vídeo Adobe After Effects (animación After Effects: rotoscopia After Effects: corrección de fondos After Effects: corrección da cor After Effects: uso do canal alfa After Effects: efectos especiais).Segundo curso

Proxecto de libro ilustrado. Optativa (120 horas)

Creación dun Libro ilustrado (tódalas fases ata a sua producción-historia, debuxos, maquetación e edición). 

Proxecto de álbum ilustrado. Optativa (120 horas)
Creación dun Álbum ilustrado (tódalas fases ata a sua producción-historia, dibuxos, trazado e edición).

Proxecto de animación audiovisual (stop motion). Optativa (120 horas)
Creación dunha película de animación tódalas fases.

Proxecto de animación audiovisual tradicional. Optativa (120 horas)
Creación dunha película de animación tódalas fases.

Traballo fin de mestrado (120 horas)
Traballo persoal do alumno dentro de un proxecto.

Prácticas en empresas (180 horas)

Prácticas en empresas audiovisuais e Editoras de Libros.