Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Delegación de alumnos


Delegación de alumnos

É a estrutura organizativa propia que adoptan os alumnos desta facultade, consonte ós Estatutos da Universidade de Vigo. Segundo se dispón no seu Regulamento, aprobado o 29/04/1999, a delegación de alumnos gozará de autonomía para o exercicio das súas funcións. Está composta por:
  • Representantes dos alumnos da Xunta de Facultade.
  • Tódolos alumnos da facultade interesados en colaborar con ela, e no suposto de non pertenceren á Xunta de Facultade, terán voz pero non voto.
Entre as súas funcións máis importantes destacan: a defensa dos dereitos dos alumnos no ámbito individual e colectivo, actuar como órgano de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria, así como aquelas inherentes ó seu carácter de representación de alumnos, polo que deberá estar aberta ás suxerencias daqueles.


Dirección
Facultade de Belas Artes
Rúa Maestranza, 2
36002 Pontevedra
España

Teléfono
986 801 878

Correo electrónico
bbaapontevedra@gmail.com